• Login
+359 32 96 81 58
office@bapop.org
Cucumbers
Българска Асоциация
на Производителите на Оранжерийна Продукция
PICT0035
Представляваме, защитаваме и подкрепяме
Своите членове
<>
Цели
100_3754
УСЛУГИ
В полза на Членовете

БАПОП е партньор в европроекта BOOST Erasmus

BOOST има за цел да стимулира ускоряването на агробизнеса и мрежите на дигиталните центрове чрез предоставяне на усъвършенствана програма за обучение за прилагане на устойчиви методологии за прецизно земеделие върху управлението, селскостопанското предприемачество, маркетинга, работата в мрежа и дигиталната трансформация, предоставена чрез иновативна образователна и мрежова платформа.

Дейност

Асоциацията извършва дейност в частна полза на своите членове. В нея членуват юридически и физически лица от цялата страна, регистрирани като земеделски производители, чиято дейност е производството на зеленчуци и цветя в оранжерии.

Цели

– Да представлява и защитава интересите на своите членове.
– Да подпомага и насърчава своите членове за развитие на ефективно българско оранжерийно производство.
– Да съдейства за въвеждане на европейските изисквания и стандарти.

Learn More →

Услуги

– Лобиране, предоставяне на контакти и организиране на срещи.
– Преференциални цени, обучения, сертифициране.
– Включване в международни проекти и други.
– Организиране на ежегодни семинари.

Learn More →

map

01

02

Българска Асоциация на Производителите на Оранжерийна Продукция (БАПОП)

Ние сме браншова организация с нестопанска цел, регистрирана с Решение № 1 от 08.12.2000 г. на СГС по ф.д. № 8264 / 2000 г. по Закона за лицата и семействата и пререгистрирана с Решение № 2350 от 05.04.2004 г. на ПОС по ф.д. № 755 / 2004 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище е в град Пловдив. Дружеството е в частна полза и е пререгистрирано по реда на §25 от ПЗР на ЗЮЛНЦ, считано от 30.03.2018 г.

Асоциацията обединява 65 пълноправни членове

Собственици на близо 200 ха оранжерии в страната и 32 асоциирани членове, които са търговски дружества с дейност в областта на производството и търговията със зеленчукови семена, торфени субстрати, минерални и органични торове и препарати, системи и оборудване за оранжерийно производство, машини за сортиране и опаковка, строителство на оранжерии, ремонт и поддръжка на съоръженията.

Принципи

Основополагащи принципи във всички аспекти, касаещи дейността и управлението на Асоциацията са равноправност между членовете, колективност при обсъждането и взимането на решения, и лична отговорност при изпълнение на взетите решения.

Институции

в България и Европа свързани с бранша