• Login
+359 87 983 9565
office@bapop.org

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на сдружение „Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция” на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Асоциацията на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 13:00 ч. в конферентна зала на Винен и СПА комплекс “Старосел” в с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдив при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет през 2023 г.;

2. Отчет на Контролния съвет за дейността на Асоциацията през 2023 г.;

3. Приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2023 г.;

4. Утвърждаване решенията на Управителния съвет през 2023 г.;

5. Предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.;

6. Предложения за допълнения и промени в Устава на Асоциацията;

7. Определяне размера на членския внос за 2024 г.

8. Приемане на план за работа на Асоциацията през 2024 г.;

9. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2024 г.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в събранието.

На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум  събранието ще се проведе в същия ден от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение на адреса на Асоциацията – гр. Пловдив 4003, ул. „Добротич” №12.

П Р О Г Р А М А

12:30-13:00 ч.            Регистрация.

13:00-17:00 ч.            Общо годишно отчетно събрание.

17:00-18:30 ч.            Презентации от асоциираните членове на БАПОП.