+359 32 96 81 58
office@bapop.org

Информация, оферти и обяви

ОБЯВА:


Българска Асоциация на Производителите на Оранжерийна Продукция (БАПОП) организира курс за придобиване на практически знания и умения за отглеждане на оранжерийна земеделска продукция на кандидати български и чужди граждани.
В основата на обучението са поставени практическите занимания. Формата на обучението е дневна. Продължителността на курса е:
I етап „Основи на оранжерийното производство“: теоретични занимания – 18 учебни часа, практически занимания – 138 учебни часа
II етап „Повишаване на квалификацията и усъвършенстване на практическите умения“: теоретични занимания – 35 учебни часа, практически занимания – 277 учебни часа
След успешно полагане на изпит се получава Сертификат за придобиване на практически знания и умения, даващи им право да кандидатстват за работа в оранжериите членове на БАПОП.
Необходимите документи за кандидатстване за курса на обучение са: CV и 2 бр. снимки паспортен формат.
Цената на курса е :
I етап „Основи на оранжерийното производство“ – 500 лв.
II етап „Повишаване на квалификацията и усъвършенстване на практическите умения“ – 1000 лв.
БАПОП осигурява застраховка, транспорт, храна и спане по време на курса на обучение.
На успешно завършилите курса осигуряваме работа, а също и възможност за изкарване на документи по ЗТМТИ.


ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО – БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ:

jjjj


Можете да изтеглите писмото ОТТУК.


ОФЕРТА:


 


ОБЯВА:


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на „Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция” на основание чл. 26 ал.1 от ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Асоциацията, на 23.03.2018 г. (петък) от 13:00 ч., в конферентната зала на хотел „Царска баня“ в гр. Баня, община Карлово, област Пловдив, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет през 2017 г.;
  2. Отчет на Контролния съвет за дейността на Асоциацията през 2017 г.;
  3. Приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2017 г.;
  4. Предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.;
  5. Утвърждаване решенията на Управителния съвет през 2017 г.;
  6. Приемане на план за работа на Асоциацията през 2018 г.;
  7. Определяне размера на членския внос за 2018 г.;
  8. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2018 г.;
  9. Предложения за допълнения и промени в Устава на Асоциацията;
  10. Прекратяване мандата на членове на Управителния съвет, попълване на състава на управителния орган и избор на Заместник-председател на УС.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в събранието. Покана е обнародвана в Дв. бр.101 от 19 декември 2017 г..

На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум  събранието ще се проведе в същия ден от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение в седалището на Асоциацията – гр. Пловдив, ул. „Добротич” № 12.