+359 32 96 81 58
office@bapop.org

Информация, оферти и обяви


ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО – БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ:

jjjj


Можете да изтеглите писмото ОТТУК.


ОФЕРТА:


 


ОБЯВА:


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на „Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция” на основание чл. 26 ал.1 от ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Асоциацията, на 23.03.2018 г. (петък) от 13:00 ч., в конферентната зала на хотел „Царска баня“ в гр. Баня, община Карлово, област Пловдив, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет през 2017 г.;
  2. Отчет на Контролния съвет за дейността на Асоциацията през 2017 г.;
  3. Приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2017 г.;
  4. Предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.;
  5. Утвърждаване решенията на Управителния съвет през 2017 г.;
  6. Приемане на план за работа на Асоциацията през 2018 г.;
  7. Определяне размера на членския внос за 2018 г.;
  8. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2018 г.;
  9. Предложения за допълнения и промени в Устава на Асоциацията;
  10. Прекратяване мандата на членове на Управителния съвет, попълване на състава на управителния орган и избор на Заместник-председател на УС.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в събранието. Покана е обнародвана в Дв. бр.101 от 19 декември 2017 г..

На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум  събранието ще се проведе в същия ден от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение в седалището на Асоциацията – гр. Пловдив, ул. „Добротич” № 12.