+359 32 96 81 58
office@bapop.org

Информация, оферти и обяви

ОБЯВА:


Българска Асоциация на Производителите на Оранжерийна Продукция (БАПОП) организира курс за придобиване на практически знания и умения за отглеждане на оранжерийна земеделска продукция на кандидати български и чужди граждани.
В основата на обучението са поставени практическите занимания. Формата на обучението е дневна. Продължителността на курса е:
I етап „Основи на оранжерийното производство“: теоретични занимания – 18 учебни часа, практически занимания – 138 учебни часа
II етап „Повишаване на квалификацията и усъвършенстване на практическите умения“: теоретични занимания – 35 учебни часа, практически занимания – 277 учебни часа
След успешно полагане на изпит се получава Сертификат за придобиване на практически знания и умения, даващи им право да кандидатстват за работа в оранжериите членове на БАПОП.
Необходимите документи за кандидатстване за курса на обучение са: CV и 2 бр. снимки паспортен формат.
Цената на курса е :
I етап „Основи на оранжерийното производство“ – 500 лв.
II етап „Повишаване на квалификацията и усъвършенстване на практическите умения“ – 1000 лв.
БАПОП осигурява застраховка, транспорт, храна и спане по време на курса на обучение.
На успешно завършилите курса осигуряваме работа, а също и възможност за изкарване на документи по ЗТМТИ.


ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО – БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ:

jjjj


Можете да изтеглите писмото ОТТУК.


ОФЕРТА:


 


ОБЯВА:


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на „Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция” на основание чл. 26 ал.1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на Асоциацията, на 29.03.2019 г. (петък) от 13:00 ч., в конферентната зала на хотел „Царска баня“ в гр. Баня, община Карлово, област Пловдив, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет през 2018 г.;
 2. Отчет на Контролния съвет за дейността на Асоциацията през 2018 г.;
 3. Приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2018 г.;
 4. Утвърждаване решенията на Управителния съвет през 2018 г.;
 5. Предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.;
 6. Приемане на план за работа на Асоциацията през 2019 г.;
 7. Определяне размера на членския внос за 2019 г.;
 8. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2019 г.;
 9. Предложения за допълнения и промени в Устава на Асоциацията;
 10. Избор на Управителния съвет (УС) и Председател на УС;
 11. Избор на Контролен съвет (КС) и Председател на КС.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в събранието. Покана е обнародвана в Дв. бр.11 от 05 февруари 2019 г..

На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум  събранието ще се проведе в същия ден от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение в седалището на Асоциацията – гр. Пловдив, ул. „Добротич” № 12.