+359 32 96 81 58
office@bapop.org

Информация, оферти и обяви


ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО – БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ:

jjjj


Можете да изтеглите писмото ОТТУК.


ОФЕРТА:


Предлагам 1000 /хиляда/ корена разсад краставици сорт „Камаро“.

За контакт: Атанаска Бялкова, 0884358533

 


ОБЯВА:


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на „Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция” на основание чл. 26 ал.1 от ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Асоциацията, на 17.03.2017 г. (петък) от 13:00 ч., в SPA хотел „Аугуста“ в гр. Хисаря, област Пловдив, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет през 2016 г.
  2. Отчет на Контролния съвет за дейността на Асоциацията през 2016 г.
  3. Приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2016 г.
  4. Предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.
  5. Утвърждаване решенията на Управителния съвет през 2016 г.
  6. Приемане на план за работа на Асоциацията през 2017 г.
  7. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2017 г.
  8. Предложения за допълнения и промени в Устава на Асоциацията.
  9. Определяне размера на членския внос за 2017 г.
  10. Предложение за промяна седалището на Асоциацията.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в събранието. Покана е обнародвана в Дв. бр. 96 от 2 декември 2016 г..

На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум  събранието ще се проведе в същия ден от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение в седалището на Асоциацията – гр. Пловдив, ул. „Добротич” № 12.