• Login
+359 87 983 9565
office@bapop.org

Информация, оферти и обяви

ОБЯВАИНФОРМАЦИОННО ПИСМО – БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ:

jjjj


Можете да изтеглите писмото ОТТУК.ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на сдружение „Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция” на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Асоциацията на 18.06.2021 г. (петък) в 13:00 ч. в Конферентната зала на хотел „България“ в с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасковска, при следния дневен ред:

 

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет през 2019 г. и 2020 г.;
 2. Отчет на Контролния съвет за дейността на Асоциацията през 2019 и 2020 г.;
 3. Приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2019 г. и 2020 г.;
 4. Утвърждаване решенията на Управителния съвет през 2019 г. и 2020 г.;
 5. Предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 г. и 2020 г.;
 6. Предложения за допълнения и промени в Устава на Асоциацията;
 7. Определяне размера на членския внос за 2021 г.
 8. Приемане на план за работа на Асоциацията през 2021 г.;
 9. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2021 г.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в събранието.

На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум  събранието ще се проведе в същия ден от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение на адреса на Асоциацията – гр. Пловдив 4003, ул. „Добротич” № 12.

 

П Р О Г Р А М А

12:30-13:00 ч.           Регистрация.

13:00-17:00 ч.           Общо отчетно събрание.

17:00-18:30 ч.           Презентации от асоциираните членове на БАПОП.

             

               ОФЕРТА:

ПРОДАВА СЕ ДЕЙСТВАЩ  ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КРИЧИМ, МЕСТНОСТ  „ДИНКАТА

Оранжерията е 69 дка стоманено стъклена конструкция, холандски тип, състояща се от 2 блока по 30 дка всеки и 3 блока по 3 дка всеки. Обектът е разположен върху 100 048 кв. м. собствена земя с отлична инфраструктура и комуникации.

Оборудването на оранжериите включва:

 1. Котелно стопанство с 4 броя котли по 5.2 МW, от които 2 броя на природен газ и 2 броя на слънчогледова люспа и биомаса.
 2. Два броя баки по 1000 м3 всяка, като едната се използва за акумулирана енергия (топла вода), а другата вода за  поливни нужди.
 3. Два собствени водоизточника, както и водозахранване от язовир Кричим с вода с отличен химичен състав подходящ за хидропонно производство.
 4. Инсталация за подхранване на растенията с СО2.
 5. Отоплителна система е изпълнена като релсов път за обслужване на растенията и изнасяне на продукцията, и дава възможност за машинно провеждане на растителната защита. Отоплителната система е изпълнена с възможност за осигуряване на максимална ∆T (разлика между външна и вътрешна температура) от 35°- 40°С.
 6. Проветрителна система с рейково проветряване, осигуряваща прецизно затваряне и отваряне на проветрителите.
 7. Умъглителна инсталация за контрол на въздушната влажност.
 8. Компютъризирана система за контрол на микроклимата с възможност за управление от GSM и компютър дистанционно.
 9. Централна инсталация за растителна защита отвеждаща работния разтвор до всеки шед.
 10. Хранителен възел „Бринкман“ – 2 броя с 4 броя баки по 2000 литра всяка, плюс бака от 1000 литра за коригиране на РН на хранителния разтвор.
 11. Подготовка за монтаж на термоекран.
 12. Административна сграда с офис и общежитие за настаняване на външни работници до 35 човека с две кухни  и две столови за храненето им.
 13. На обекта има три декара неотопляеми полиетиленови оранжерии, както и 3 броя масивни халета с обща складова площ от 1100 м2.
 14. Отвеждане на дъждовната вода и битовите води в градската канализация.
 15. Електрозахранването на обекта е осигурено с три отделни линии плюс електрогенератор.

За повече информация и връзка за договаряне телефон: 0896 85 80 80

Съществува и възможност за продажба като фирма с история, осигуряваща участие в проекти на ДФЗ.

 ОФЕРТА:

ПРОДАВА СЕ ДЕЙСТВАЩA ОРАНЖЕРИЯ  В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГОВЕДАРЕ, МЕСТНОСТ  „ГОРНИ ЛОЗЯ“

Оранжерията е 5 дка стоманено стъклена конструкция, холандски тип „Венло“. Обектът се намира на входа на селото и в непосредствена близост до главния път Пловдив – Пазарджик, върху  собствена земя с отлична инфраструктура и комуникации.

Оборудването на оранжериите включва:

1. Котелно стопанство с 4 броя котли на твърдо гориво и 1 на пелети и биомаса.

2. Два собствени водоизточника с вода с отличен химичен състав подходящ за хидропонно производство.

3. Мъглуваща система за контрол на въздушната влажност.

4. Централна инсталация за растителна защита, отвеждаща работния разтвор до всеки шед.

5. Хранителен възел „Ferti2000″ с 4 канала за А и Б хранителен разтвор с баки от по 200 литра всяка, плюс бака от 1000 литра за коригиране на РН на хранителния разтвор.

6. Административна сграда с офис, манипулация,  стаи за персонал.

7. Разсадно отделение със самостоятелен отоплителен кръг и автоматизирана система за изкуствено осветление.

8. Готов проект със строително разрешение за модернизация по мярка 4.1 ДФЗ

За повече информация: 0889677890