• Login
+359 87 983 9565
office@bapop.org

Регламенти и директиви

Регламенти и директиви

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1213/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2008 г.
относно координирана многогодишна контролна програма на Общността за 2009, 2010 и 2011г. за гарантиране спазването на изискванията за максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди в и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2008 НА КОМИСИЯТА от 9 декември 2008 г.
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове
и зеленчуци

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1221/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2008 г.
за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците по отношение на стандартите за предлагане на пазара

Регламент (ЕО) № 1182/2007 на Съвета от 26 септември 2007 г.
за определяне на специфични правила по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците, и за изменение на директиви 2001/112/ЕО и 2001/113/ЕО, и регламенти (ЕИО) № 827/68, (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96, (ЕО) № 2826/2000, (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 318/2006, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2202/96

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2200/96 НА СЪВЕТА от 28 октомври 1996 г.
относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1580/2007 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2007 г.
за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) №
1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците

РЕГЛАМЕНТ /ЕО/ № 1432/2003 НА КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ от 11 август 2003 г.
определящ подробен правилник за приложението на Регламент на Съвета /ЕО/ № 2200/96, относно условията за признаване на  организации на производителите и предварително признаване на групи производители

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 750/2010 НА КОМИСИЯТА от 7 юли 2010г.
за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от определени пестициди във или върху определени продукти

ДИРЕКТИВА 2009/102/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 г.
в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност

ДИРЕКТИВА 2000/76/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 декември 2000 г.
относно изгарянето на отпадъците

НИТРАТНА ДИРЕКТИВА