• Login
+359 87 983 9565
office@bapop.org

У С Т А В

НА

„БЪЛГАРСКАТА  АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ“

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛНастоящият Устав урежда основните устройствени правила на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ“, организацията на дейността му, неговите принципи, задачи, цели и средства, както правата, задълженията и отговорността на членовете му и органите за управлението на сдружението в изпълнение на разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

І.  СТАТУТ

Чл. 1. /1/. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ“ наричано по нататък в Устава АСОЦИАЦИЯТА, е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове – обединяваща български дееспособни физически и/или юридически лица – производители на оранжерийна продукция, реализиращи произведените от тях продукти на свободния пазар, за повишаване на ефективността и на престижа от дейността им, като съдейства за генериране и реализиране на нови идеи чрез мобилизиране на собствените ресурси, обмен на информация, взаимстване на опит от добрите практики в страната и чужбина, подпомагайки  неправителствения сектор в тази насока и създавайки благоприятни условия за развитие и разширяване на сътрудничеството им с други организации и се учредява за неопределен срок.

/2/. АСОЦИАЦИЯТА обединява своите членове с цел защита на техните икономически интереси, взаимодействие с органите на държавната власт и управление за създаване на оптимални условия за разгръщане стопанската дейност на членовете й.

/3/. АСОЦИАЦИЯТА е неполитическа организация и е независима от държавни, политически, синдикални и други органи и организации.

Чл. 2. АСОЦИАЦИЯТА е юридическо лице с отделна банкова сметка и печат, като осъществява дейност в частна полза на своите членове участващи в единния процес на производство на оранжерийна продукция и реализацията й на свободния пазар.

Чл. 3. АСОЦИАЦИЯТА осъществява дейността си на основата на действащото в страната законодателство, своя Устав, решенията на Общото събрание и неговите ръководни органи в рамките на техните правомощия, в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местното самоуправление и местна администрация, както и с представители на частния бизнес.

Чл. 4. Основополагащ принцип във всички аспекти, касаещи дейността и управлението на АСОЦИАЦИЯТА са принципите на равнопоставеност между членовете й, колективност при обсъждането на всички въпроси и вземането на решения, лична отговорност при изпълнение на взетите решения и екипност в работата на ръководните й органи.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 5. АСОЦИАЦИЯТА ще осъществява своята дейност под наименованието „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ“, което ще се изписва и на английски език по следния начин: “BULGARIAN GREENHOUSE GROWERS’ ASSOCIATION”.

Чл. 6. Седалището на АСОЦИАЦИЯТА е в гр. ПЛОВДИВ, а адресът на управление – гр. ПЛОВДИВ 4003,  ул. „ДОБРОТИЧ“ № 12.

Чл. 7. Всяко писмено изявление от името на СДРУЖЕНИЕТО трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код.

Чл. 8. Предметът на дейност на АСОЦИАЦИЯТА е:

– образователна, научно-изследователска и практическа дейност по осигуряване на благоприятна икономическа среда за производителите на оранжерийна продукция в страната;

– участие в национални и международни проекти и инициативи в това  направление;

– оказване консултантски, експертни и други услуги на своите членове и партньорски организации;

– издаване, разпространение и популяризиране на интелектуалните продукти на АСОЦИАЦИЯТА чрез интернет, CD, брошури, масмедии и други информационни източници;

– организиране и провеждане на научни и образователни мероприятия – курсове, семинари, индивидуално обучение и други.

 

ІІІ.  ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 9. Основните цели на АСОЦИАЦИЯТА са:

 1. Да подпомага и насърчава своите членове за развитие на ефективно българско оранжерийно производство при спазване изискванията на нормативните актове за извършване на такава дейност.
 2. Да отстоява и защитава правата и интересите на своите членове пред държавните органи, обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина с разработки и предложения.
 3. Да разработва мотивирани предложения за промяна на нормативната уредба, включително и за хармонизиране на Българското законодателство с това на Европейския съюз в областта на оранжерийното производство и търговията с оранжерийна продукция.
 4. Да лобира пред изпълнителната и законодателната власт за защита на интересите на бранша и на членовете на АСОЦИАЦИЯТА.
 5. Да обединява и подпомага усилията на членовете си за развитие на лоялна конкуренция в условията на пазарно стопанство, за производство на екологично чиста продукция и опазване на околната среда.
 6. Да работи за постигане на професионално единство, колегиална солидарност и професионално взаимодействие между членовете на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 10. Средствата, с които АСОЦИАЦИЯТА ще постига своите цели са:

 1. Организира и подпомага членовете си при провеждане на научно-технически срещи по проблемите на оранжерийното производство.
 2. Представителство на членовете на АСОЦИАЦИЯТА пред сродни европейски и международни организации и осъществява сътрудничество с тях.
 3. Участва, информира и организира провеждането на специализирани изложби, семинари, панаири, конференции, работни групи и други касаещи оранжерийното производство.
 4. Запознава членовете си с българския и световен опит и постиженията в областта на оранжерийното производство, като изготвя преценки, прогнози и тенденции за целесъобразността от прилагането му.
 5. Съдейства за обмяна на опит и сътрудничество със сродни български и чуждестранни производители на оранжерийна продукция.
 6. Представя на своите членове информация за възможностите за реализация на оранжерийната продукция в страната и чужбина, за тенденциите в развитието на пазара, за движението на цените и изискванията на вътрешния и международния пазар свързани с асортиментната структура, опаковки, квоти, митнически тарифи, тарифни и нетарифни ограничения и др.
 7. Проучва и информира своите членове за пазара на горива, торове, препарати, машини, съоръжения и технологии за оранжерийно производство.
 8. Проучва и информира членовете си относно възможностите за кредитиране и привличане на чужди инвестиции.
 9. Осъществява различни изследователски програми и инициативи.
 10. Участие в други сдружения с нестопанска цел – асоциации, федерации и други със сходен предмет на дейност в страната и чужбина.

Чл. 11. АСОЦИАЦИЯТА ще насърчава и стимулира своите членове към различни форми на стопанска инициатива.

IV. ВИД НА ДЕЙНОСТ И ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

Чл. 12. /1/. АСОЦИАЦИЯТА ще извършва дейност в частна полза на своите членове.

/2/. В съответствие с изискванията на чл. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, АСОЦИАЦИЯТА  има за предмет и може да извършва самостоятелно или в съдружие с други физически и/или юридически лица допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност и  за набиране на парични средства за осъществяване на своите идеални цели за които е регистрирана, а именно:

 1. Осъществяване на експертна, консултантска и рекламна дейност.
 2. Издателска и разпространителска дейност на учебно-методически ръководства, информационна и специализирана литература, аудио и видео материали свързани с целите на Асоциацията.
 3. Закупуване на едро и доставка на суровини и материали за оранжерийното производство, необходими за дейността на членовете и продажбата им.
 4. Закупуване на едро на машини и съоръжения необходими за оранжерийното производство и доставка на членовете си.
 5. Маркетингови проучвания за търговията и реализацията на оранжерийна продукция в страната и чужбина.

/3/ АСОЦИАЦИЯТА не разпределя печалба от допълнителната си стопанската дейност. Всички приходи от тази дейност се използуват за постигането на заявените с този Устав цели.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 13. АСОЦИАЦИЯТА има свой бюджет, собствено счетоводно отчитане и може да разкрива банкови сметки в лева и валута.

Чл. 14. Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се състои от движими и недвижими имоти, вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост, парични средства, вземания, ценни книжа и други права, които законът допуска като елементи на имущество на юридически лица с нестопанска цел.

Чл. 15. АСОЦИАЦИЯТА управлява и разпределя паричните постъпления, включително целеви държавни субсидии и такива от чужбина.

Чл. 16. Финансовата година завършва в края на всяка календарна година. За начало се счита датата на вписване на АСОЦИАЦИЯТА в регистъра при окръжния съд по седалището й.

Чл.17. Бюджетът на АСОЦИАЦИЯТА се предлага от Управителния съвет и се одобрява от Общото събрание не по – късно от 3 (три) месеца след началото на всяка финансова година.

Чл. 18. Бюджетът на АСОЦИАЦИЯТА се формира от членски внос, спонсорство, дарения, завещания, приходи от осъществяваната от нея стопанска дейност, приходи от участия в национални и международни проекти и програми, както и чрез всички други разрешени от закона способи.

Чл. 19. Разходите на АСОЦИАЦИЯТА се извършват съгласно бюджета за съответния финансовия период, приет от Управителния съвет и одобрен от Общото събрание.

Чл. 20. По решение на Управителния съвет, одобрено от Общото събрание, могат да се формират целеви парични фондове, включително и във валута за финансиране на отделни дейности и мероприятия за осъществяване целите и задачите на АСОЦИАЦИЯТА, като средствата могат да се набират и от заинтересованите членове.

Чл. 21. АСОЦИАЦИЯТА отговаря за поетите задължения с имуществото си. Тя не носи отговорност за имуществените задължения на членовете си.

VІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 22. /1/. Участието в АСОЦИАЦИЯТА е доброволно.

/2/. Членовете на АСОЦИАЦИЯТА са дееспособни физически и/или юридически лица – производители на оранжерийна продукция,  които спазват настоящия Устав и редовно плащат членския си внос. Те биват:

– пълноправни /действащи/;

– асоциирани;

– почетни членове

Чл. 23. /1/. Действащи членове на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат само български дееспособни физически  и юридически лица – производители на оранжерийна продукция и техните търговски сдружения, реализиращи произведените от тях продукти на свободния пазар, които чрез своето членство съдействат за осъществяване целите и задачите на АСОЦИАЦИЯТА така, както са формулирани в Устава, заплащат редовно членския внос /годишната вноска/, определени от Общото събрание и спазват неговия Устав.

/2/. Действащ член на АСОЦИАЦИЯТА не може да членува в алтернативни организации – сдружения с нестопанска цел от бранша.

Чл. 24. /1/. Нови членове на АСОЦИАЦИЯТА, отговарящи на условията за членство се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба подадена до Председателя на УС. В молбата кандидатите заявяват, че споделят целите и задачите на АСОЦИАЦИЯТА, че приемат и ще спазват Устава й, и са внесли годишния членски внос.

/2/. След приемане от Управителния съвет, членството се счита за възникнало от момента на решението на УС и заплащането на членския внос.

/3/. Новопостъпилите членове заплащат годишен членски внос в пълен размер, независимо от реалното време на членуване през годината на постъпване.

/4/. Препис от решението на УС за приемане или отхвърляне на молбата за членство се изпраща на лицето подало молба за членство. При отхвърляне на молба за членство направените вноски се връщат.

/5/. Решението на УС за неприемане на молба за членство може да бъде обжалвано пред Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА. Решението на Общото събрание е окончателно.

/6/. Учредителите нямат никакво предимство и не се ползват от привилегии при осъществяване дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 25. /1/. Асоциираните членове могат да бъдат български или чуждестранни дееспособни физически и юридически лица, които приемат настоящия Устав и са настоящи или потенциални партньори на бранша и споделят целите и задачите на АСОЦИАЦИЯТА.

/2/ Всеки кандидат за асоцииран член подава писмена молба до УС, в която представя дейността си и декларира че приема и ще спазва Устава на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 26. /1/. „Почетен член“ и „Почетен председател“ са дееспособни физически лица, имащи големи заслуги за развитие на бранша, както и тези, които са допринесли изключително много за осъществяване на целите и задачите на АСОЦИАЦИЯТА.

/2/. Физическо лице се обявява за „Почетен председател“ или „Почетен член“ по предложение на Управителния съвет и с решение на Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА.

/3/. Всеки „Почетен член“ или „Почетен председател“ може по всяко време да прекрати своето членство с писмено заявление до УС.

/4/. Предложение за изключване на „Почетен член“ или „Почетен председател“ може да бъде направено от УС, когато „Почетния член“ или „Почетния председател“ увреждат интересите и доброто име на Асоциацията.

Чл. 27. В случаите, когато член на АСОЦИАЦИЯТА е назначен на длъжност в  дър­жав­ни или общински органи, които налагат ограничения за извършване на стопанска дейност, същият запазва членството си в АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 28. Всеки пълноправен /действащ/ член на АСОЦИАЦИЯТА има право:

 1. Да участва в работата на Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА и гласува предложенията за решения;
 2. Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролните органи на АСОЦИАЦИЯТА;
 3. Да внася за разглеждане в ръководните и контролните органи на Асоциацията предложения по въпроси, засягащи дейността му;
 4. Да участва в дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
 5. Да иска обяснение от ръководните органите на АСОЦИАЦИЯТА в случай на неизпълнение на приети решения;
 6. Да напусне АСОЦИАЦИЯТА по всяко време като спазва определения за напускане ред;
 7. Да ползва материалната база на АСОЦИАЦИЯТА;
 8. Да получи документ удостоверяващ членството му в Асоциацията.

/2/. В ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат избирани само негови действащи членове.

Чл. 29. Всеки член на Асоциацията е длъжен:

 1. Да заплаща своевременно членския си внос в размерите и срока определени от Общото събрание;
 2. Активно да участва в реализиране целите на АСОЦИАЦИЯТА;
 3. Да спазва настоящия Устав и да изпълнява решенията на ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА;
 4. Да предоставя информация за дейността си, необходима за изготвянето на документи, оценки и справки, даващи информация за състоянието на бранша;
 5. Да обсъжда и взима решения по препоръките на УС на АСОЦИАЦИЯТА;
 6. Да спазва професионалната етика в отношенията с останалите членове на АСОЦИАЦИЯТА;
 7. Да не осъществява дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
 8. Да предоставя на УС или упълномощени от него лица необходимата информация за условията на производство и търговия на произвежданата от тях продукция, доколкото това не е свързано с нарушаване на фирмената им тайна.

Чл. 30. /1/. Всеки кандидат за член на АСОЦИАЦИЯТА подава писмена молба по реда на чл. 24, в която се легитимира като оранжериен производител и декларира, че приема и ще спазва Устава на АСОЦИАЦИЯТА и че не членува в алтернативна организация. Към молбата прилага регистрационна карта по образец – декларация за дейността си.

/2/. Молбата се разглежда на първото редовно заседание на УС след постъпването й в АСОЦИАЦИЯТА.

/3/. Приемането на нов член на АСОЦИАЦИЯТА се извършва с решение на УС с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

/4/. При отхвърляне на молбата за членство от УС, нова молба може да бъде подадена не по-рано от една година.

Чл. 31. /1/. Всеки член може доброволно да прекрати членството си в АСОЦИАЦИЯТА с подаване на писмена молба до УС със срок на предизвестие най-малко три месеца след депозиране на заявлението в АСОЦИАЦИЯТА и след уреждане на всички финансови взаимоотношения.

/2/. Членството на юридическите лица се прекратява след прекратяване на дейността им по съответния ред. В случаите на прекратяване и преобразуване, за член на АСОЦИАЦИЯТА се счита правоприемникът на прекратения или преобразуван член. При всички други преобразувания на член на АСОЦИАЦИЯТА /сливане, отделяне, разделяне/, при които досегашният член губи юридическата си самостоятелност, новият или новите лица изрично заявяват желанието си за участие в АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 32. /1/. Член на АСОЦИАЦИЯТА може да бъде изключен:

 1. При неплащане на членския внос. След изтичане на срока, определен от Общото събрание за внасяне на членския внос, на неплатилите членове се изпраща писмено напомняне в 15-дневен срок да изпълнят задължението си. При неспазване и на този срок, членството се замразява. Членовете със замразено членство нямат право да получават информация от АСОЦИАЦИЯТА, не могат да участват в мероприятията, организирани от БАПОП, не могат да участват в работни групи, комисии и други работни органи до датата на внасяне на определения членски внос. Членството окончателно се прекратява при изтичане на текущата календарна година, което се констатира от Председателя на АСОЦИАЦИЯТА, за което на съответния член се изпраща писмено известие. Изключеният член има право да обжалва прекратяването в двуседмичен срок от уведомяването му пред Управителния съвет. Решението на Управителния съвет е окончателно.
 2. При грубо и системно нарушаване на Устава;
 3. При осъществяване на дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

/2/. Предложение за изключване на член може да бъде направено от всеки член на АСОЦИАЦИЯТА.

/3/. Изключването се извършва с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове. Предложеният за изключване член не взема участие при гласуването. За възстановяване на членството е необходимо лицето да внесе дължимия членски внос и да спази изискванията по чл. 30 на настоящия Устав.

/4/. Напусналите или изключени членове на АСОЦИАЦИЯТА не могат да имат претенции към имуществото й.

/5/. Решението на УС за неприемане на молба за членство може да бъде обжалвано пред Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА. Решението на Общото събрание е окончателно.

Чл. 33. /1/. Асоциираните членове са със съвещателен глас в работата на Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА и имат следните права:

 1. Да получават информация свързана с АСОЦИАЦИЯТА и нейната дейност;
 2. Да участват във всички прояви организирани от АСОЦИАЦИЯТА;
 3. Да участват в изготвянето на експертни оценки по проблеми касаещи дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
 4. Безплатно да презентират продукцията или дейността си чрез печатни и рекламни материали;
 5. Да ползват отстъпка в размер на 50 % от определената такса за участие за устна презентация на дейността или продукцията си по време на проявите организирани от АСОЦИАЦИЯТА;
 6. Всеки асоцииран член може по всяко време да прекрати своето участие с писмено заявление до УС.

Чл. 34. /1/Асоциираните членове имат следните задължения:

 1. Да заплащат своевременно членския си внос в размера и срока определени от Общото събрание;
 2. Да спазват професионалната етика в отношенията с останалите членове на АСОЦИАЦИЯТА;
 3. Да не осъществяват дейност противоречаща на целите, интересите и дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 35. /1/  „Почетните членове“ и „Почетния председател“ имат следните права:

 1. Да получават всякаква информация свързана с АСОЦИАЦИЯТА и нейната дейност;
 2. Да участват във всички прояви организирани от АСОЦИАЦИЯТА;
 3. Да участват в заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет с право на съвещателен глас, като изразяват свои становища и идеи по време на заседанията.

VІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 36. Управлението на АСОЦИАЦИЯТА се осъществява от:

– Общо събрание (ОС)

– Управителен съвет (УС)

– Контролен съвет (КС)

на принципите на:

 1. Изборност;
 2. Равнопоставеност;
 3. Демократичност;
 4. Мандатност – за не повече от три последователни мандата в един от органите на управление;
 5. Отчетност и отговорност на органите за управление;
 6. Публичност на дейността на органите за управление.

Чл. 37. АСОЦИАЦИЯТА може да създава и други временни и постоянни структури, съобразно интересите и потребностите на членовете на АСОЦИАЦИЯТА, и за постигане на целите й.

Чл. 38. Общото събрание е върховен орган за управление на АСОЦИАЦИЯТА и се състои от всички негови членове.

Чл. 39. /1/. Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава;
 2. Утвърждава постоянните и временни структури на АСОЦИАЦИЯТА, приема основните насоки и програма за дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
 3. Взема решения относно дължимостта и размера на годишния членски внос или на имуществените вноски, и определя начина на събирането му;
 4. Приема други вътрешни актове;
 5. Приема и разглежда молби/жалби от членове и неприети такива на АСОЦИАЦИЯТА против решения на УС за приемане, изключване и освобождаване от АСОЦИАЦИЯТА, и взема решения за приемането или изключването им;
 6. Определя броя и членовете на УС и КС, избира и освобождава същите, избира и освобождава председателя и заместник – председателя на УС измежду неговите членове, избира председателя на КС на АСОЦИАЦИЯТА;
 7. Приема предложения от УС годишен бюджет на АСОЦИАЦИЯТА, годишния отчет на УС и КС за дейността им и годишния баланс на сдружението;
 8. Взема решения за събиране на допълнителни парични и имуществени вноски от членовете на АСОЦИАЦИЯТА ;
 9. Взема решения по резултатите от финансовата ревизия на АСОЦИАЦИЯТА;
 10. Взема решения за преустройство, сливане с други сдружения с нестопанска цел или за прекратяването на АСОЦИАЦИЯТА;
 11. При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА взема решение за начина за разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество;
 12. Взема решения за откриване и закриване на клонове по предложение на УС;
 13. Приема програма за дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
 14. Възстановява членството на изключените членове след отмяна на Решението на УС;
 15. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
 16. Отменя решенията на другите органи на АСОЦИАЦИЯТА, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
 17. Взема решения за образуване на помощни комисии към УС, секции и клубове за подпомагане на дейността на АСОЦИАЦИЯТА. Определя броя на членовете на комисиите, техния състав, функции и срока на дейността им. Комисиите се отчитат за дейността си пред ОС;
 18. Взема решение за създаване на фондации и образуване на фондове;
 19. Освобождава предсрочно Председателя на УС или членове на УС и/или КС при злоупотреба с доверието на АСОЦИАЦИЯТА, нарушаване на Устава или на законите в Р България;
 20. Разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет.
 21. Възлага на Управителния съвет да взема решения за участие на АСОЦИАЦИЯТА в други юридически лица с нестопанска цел.

/2/. Правата по ал. 1, т. 1, 6, 7, 9, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 40. /1/. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

/2/. Решенията на органите на АСОЦИАЦИЯТА, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на АСОЦИАЦИЯТА или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

/3/. Споровете по ал. 1 могат да бъдат повдигани пред Окръжния съд по седалището на АСОЦИАЦИЯТА от всеки член на АСОЦИАЦИЯТА или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 41. /1/. ОС се свиква от УС на редовно отчетно или отчетно-изборно събрание най-малко веднъж годишно на територията на Р България.

/2/. В обявлението за свикване на ОС се посочват дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на събранието и по чия инициатива се свиква. Поканата се обявява в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се поставя на място за обявления в сградата на управлението на АСОЦИАЦИЯТА най-малко един месец преди насрочения ден.

/3/. ОС може да се свика по искане на 1/3 от действащите членове на АСОЦИАЦИЯТА. В случай, че в ДВУСЕДМИЧЕН СРОК от получаване на това искане УС не свика Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на АСОЦИАЦИЯТА по писмено искане на заинтересуваните членове или на натовареното от тях лице.

/4/. Извънредно ОС може да бъде свикано по реда на предходните алинеи.

Чл. 42. /1/. ОС е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички действащи членове на АСОЦИАЦИЯТА.

/2/. В обявлението за свикване на ОС се посочват дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на събранието и по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на АСОЦИАЦИЯТА, най-малко един месец преди насрочения ден и се обявява в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

Чл. 43. /1/. Всеки действащ член на Общото събрание има право на един глас, а асоциираните и почетните членове участват в работата му със съвещателен глас.

/2/. Действащ член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи, или възпрепятства вземането на решения.

/3/. Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА може да представлява в Общото събрание не повече от трима неприсъстващи членове въз основа на писмено пълномощно, в което изрично е посочено гласуването по точките от дневния ред. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 44. /1/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите действащи членове с явно гласуване, като ОС може да реши по някои въпроси гласуването да бъде тайно. Изборът на членовете на УС и КС става с явно гласуване, освен ако Общото събрание не реши друго. За избрани се считат получилите най-много гласове, но не по-малко от половината плюс един от присъстващите на събранието членове. Получилите по-малко от половината от гласовете или получилите равен брой гласове се явяват на балотаж до попълване на определения брой. Първите двама измежду неизбраните получили най-много гласове се считат за избрани като резервни членове за попълване състава на Управителния и Контролния съвет на АСОЦИАЦИЯТА.

/2/. Решенията за изменение и допълнение  на Устава, за прекратяване дейността на АСОЦИАЦИЯТА, за преобразуването й или за сливането й с други организации с нестопанска цел се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на ОС действащи членове на АСОЦИАЦИЯТА.

/3/. ОС не може да взема решения по въпроси, които на са включени в обявения в поканата дневен ред.

Чл. 45. За заседанията на ОС се води протокол, в който се отразяват разискванията, решенията и резултатите от гласуването по дневния ред. Протоколът се подписва от председателстващия събранието, секретар-протоколчика и председателя на УС. Протоколите от заседанията се съхраняват от УС. Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА има право на достъп до тях.

Чл. 46. Управителният съвет е колективен орган за управление на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 47. /1/. Броят на членовете се определя от ОС, който не може да бъде по-малко от трима, като в УС могат да бъдат избирани само представители на действащи членове на АСОЦИАЦИЯТА.

/2/. УС се избира от ОС за срок от три години по реда предвиден в чл. 44, ал. 1 от настоящия Устав. При изтичане на мандата нов УС се избира от редовно отчетно-изборно събрание на АСОЦИАЦИЯТА.

/3/. Мандатът на член на УС може да бъде прекратен предсрочно в случаите на трайна и продължителна невъзможност член на УС да изпълнява функциите си, в случаите на смърт, поставяне под запрещение, болест, отсъствие от страната за повече от три месеца, при три последователни неявявания на заседания на УС, при неизпълнение на решенията на ОС и УС, действия против интересите на АСОЦИАЦИЯТА, при изключване на члена на АСОЦИАЦИЯТА, който той представлява и при лична молба за освобождаване. При предсрочно прекратяване на мандата на член на УС съставът на съвета се попълва с избраните резервни членове. Новите членове упражняват остатъка от мандата на Управителния съвет.

Чл. 48. /1/. УС се свиква на редовно заседание един път на три месеца по предварително обявен дневен ред. Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на УС.

/2/. Свикването на УС става от Председателя.

/3/. УС може да бъде свикан и на извънредно заседание по искане на:

 1. Председателя;
 2. При писмено искане на 1/3 от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то заседанието може да се свика от всеки заинтересован член на УС.

Чл. 49. Управителният съвет:

 1. Ръководи дейността на АСОЦИАЦИЯТА между две Общи събрания.
 2. Организира и осигурява изпълнението на решенията на ОС.
 3. Разработва план за дейността и бюджета на АСОЦИАЦИЯТА и ги предлага за гласуване от Общото събрание.
 4. Подготвя проекти за решения на Общото събрание.
 5. Подготвя проекти за вътрешно-устройствени актове на Асоциацията.

6.Осигурява и се разпорежда с имуществото и финансовите средства на АСОЦИАЦИЯТА.

 1. Взема решения за създаване на фирми и други временни структури, съобразно интересите и потребностите на членовете на АСОЦИАЦИЯТА и за постигане на целите й.
 2. Ръководи и контролира дейността на обслужващите звена към АСОЦИАЦИЯТА.
 3. Отчита дейността си пред Общото събрание.

10.Изготвя предложения за формиране на парични фондове на АСОЦИАЦИЯТА.

 1. Определя реда и организира провеждането на дейността на АСОЦИАЦИЯТА и носи отговорност за това.
 2. Определя щатния състав на АСОЦИАЦИЯТА.

13.Приема нови членове и прекратява членството на членовете в АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 50. /1/. На заседание на Управителния съвет се избира Изпълнителен директор на АСОЦИАЦИЯТА, който може и да не бъде член на УС и който представлява АСОЦИАЦИЯТА пред трети лица заедно и поотделно с Председателя на УС съгласно Устава.

/2/. На заседанията на УС могат да присъстват и почетният Председател на УС, и Председателят на Контролния съвет с право на съвещателен глас.

Чл. 51. /1/. Управителният съвет може да взема решения ако присъстват повече от половината от членовете му;

/2/. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.30 (3) и чл.31 (3) се вземат с мнозинство от 2/3;

/3/. За присъстващ се счита член на Управителния съвет, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения;

/4/. Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения от всички членове.

Чл. 52. Председателят на УС на АСОЦИАЦИЯТА е изборна длъжност с представителни и оперативни функции.

Чл. 53. Председателят на УС се избира от Общото събрание за срок от три години. При изтичане на мандата нов Председател се избира на редовно отчетно-изборно събрание.

Чл. 54. Председателят на УС:

 1. Ръководи оперативно текущата дейност на АСОЦИАЦИЯТА;
 2. Представлява АСОЦИАЦИЯТА пред държавните органи, обществените организа­ции и други физически и юридически лица в страната и чужбина;
 3. Подготвя и предлага проекти за решения на УС;
 4. Свиква заседанията на Управителния съвет;
 5. Отчита се за дейността си пред Управителния съвет;
 6. След одобрение на щатното разписание от УС назначава, освобождава и упраж­нява дисциплинарна власт по отношение на щатния персонал за извършване на оперативната дейност на АСОЦИАЦИЯТА.
 7. Представлява АСОЦИАЦИЯТА пред трети лица заедно и поотделно с Изпълнителния директор.

Чл. 55. При отсъствие на Председателя Заместник-председателят на УС изпълнява функциите посочени в чл. 54 от Устава.

Чл. 56. Изпълнителният директор не е член на АСОЦИАЦИЯТА и се назначава от УС въз основа на конкурс по профил и характеристика, разработени и одобрени от УС.

Чл. 57. Изпълнителният директор:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. Изготвя и предлага за приемане от УС перспективен и годишен план за работа на АСОЦИАЦИЯТА и годишен проектобюджет;
 3. Организира набирането на средства за дейността на сдружението.
 4. Представлява заедно и поотделно с Председателя на УС АСОЦИАЦИЯТА във взаимоотношенията с трети физически и юридически лица, и с държавните и обществените органи и институции;
 5. Сключва трудови и граждански договори, и ръководи административния персонал на АСОЦИАЦИЯТА.
 6. Решава въпроси, които в съответствие с Устава на АСОЦИАЦИЯТА му бъдат възложени от УС.

Чл. 58. Контролният съвет е контролен орган на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 59. /1/. Контролният съвет се състои от действащи членове на АСОЦИАЦИЯТА . Броят на членовете и персоналния състав на КС се определят от Общото събрание.

/2/. Контролният съвет се избира от Общото събрание за срок от три години, като за избрани се считат получилите най-много гласове, но не по-малко от половината плюс един от присъстващите на заседанието на Общото събрание.

/3/. В случаите на трайна и продължителна невъзможност на член на КС да изпълнява функциите си, както и в случаите на смърт, поставяне под запрещение, болест, заминаване и пребиваване в чужбина за повече от три месеца, при изключване на члена на Асоциацията, който той представлява и при лична молба за освобождаване, се замества от следващия по ред избран резервен член на КС. Новите членове упражняват остатъка от мандата на Контролния съвет.

Чл. 60. /1/. Контролният съвет се свиква на редовно заседание от неговия Председател не по рядко от един път на шест месеца.

/2/. Контролният съвет може да бъде свикан на извънредно заседание от неговия Председател или по искане на членовете на Контролния съвет. В случай на отказ от Председателя да свика заседание, искащите свикване на КС членове възлагат на един от тях да организира свикването му.

Чл. 61. Контролният съвет:

 1. Следи за изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. Контролира стриктното спазване на настоящия Устав от органите на управление на АСОЦИАЦИЯТА и от нейните членове;
 3. Произнася се по молби и жалби на членовете на АСОЦИАЦИЯТА;
 4. Контролира правилното и законосъобразно изразходване на средствата и опазване на имуществото на АСОЦИАЦИЯТА;
 5. Упражнява цялостен контрол върху финансовата дейност на АСОЦИАЦИЯТА;
 6. Отчита се пред Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 62. Председателят на Контролния съвет ръководи дейността му и се отчита пред него.

Чл. 63. По решение на ОС могат да бъдат формирани комисии, секции и клубове.

Чл. 64. /1/. Комисиите като помощен орган на АСОЦИАЦИЯТА избират председатели и изготвят вътрешни правилници за дейността си.

/2/. По решение на Общото събрание се учредяват секции и клубове. Всяка новоизградена секция или клуб избира ръководство, чиито председатели участват в заседанията на УС на АСОЦИАЦИЯТА със съвещателен глас.

VІІІ. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 65. АСОЦИАЦИЯТА се учредява за неопределен срок.

Чл. 66 АСОЦИАЦИЯТА може да се прекрати:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по съдебен ред, когато сдружението:

а/ не е учредено по законния ред;

б/ извършва дейност, която противоречи на Закона, на неговия Устав или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

в/ е обявено в несъстоятелност;

г/ ако в периода между две Общи събрания УС остане под 3 – трима члена и последващото ОС не може да попълни минимално изискуемата от Устава численост на УС.

д/ е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма.

ІХ. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 67. /1/. При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА се извършва ликвидация.

/2/. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

/3/. Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

/4/. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. Решението за прекратяване по чл. 66, както и подлежащите на вписване обстоятелства относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват, съответно актовете се обявяват в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията.

Чл. 68. /1/. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на АСОЦИАЦИЯТА се решава от Общото събрание. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

/2/. Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на АСОЦИАЦИЯТА. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

/3/. Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

/4/. Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-3, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 69. АСОЦИАЦИЯТА има свой печат, носещ наименованието й и символи, приети от УС и одобрени от ОС.

Чл. 70. За всички неуредени или недостатъчно уредени с настоящия Устав въпроси се прилагат съответните законови разпоредби.

Настоящият устав е приет на Учредително събрание проведено на 08.04.2000 г. в гр. Пловдив, като неразделна част от него е поименният списък на учредителите, приели и подписали същия.

Уставът е изменен и допълнен в съответствие с изискванията на § 1, ал. 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на проведеното на 10.11.2003 г. редовно Общо събрание на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.

Уставът е изменен и допълнен в съответствие с Решение на Общото събрание на проведеното на 29.03.2007 г. редовно отчетно-изборно събрание на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция в гр. Пловдив.

Уставът е изменен и допълнен в съответствие с Решение на Общото събрание на проведеното на 26.03.2010 г. редовно годишно отчетно-изборно събрание на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция в гр. Пловдив.

Уставът е изменен и допълнен в съответствие с Решение на Общото събрание на проведеното на 25.03.2011 г. редовно отчетно събрание на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция в гр. Пловдив.

Уставът е изменен и допълнен в съответствие с Решение на Общото събрание на проведеното на 27.06.2013 г. извънредно събрание на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция в гр. Банско.

Уставът е изменен в съответствие с Решение на Общото събрание на проведеното на 24.04.2015 г. извънредно събрание на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция в с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково.

Уставът е изменен и допълнен в съответствие с Решение на Общото събрание на проведеното на 17.03.2017 г. редовно отчетно събрание на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция в гр. Хисаря.

Уставът е изменен в съответствие с Решение на Общото събрание на проведеното на 18.06.2021 г. редовно отчетно събрание на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция в с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково.

Уставът е изменен в съответствие с Решение на Общото събрание на проведеното на 13.05.2022 г. редовно отчетно-изборно събрание на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция в с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково.

Уставът е изменен в съответствие с Решение на Общото събрание на проведеното на 27.04.2023 г. редовно отчетно събрание на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция в с. Старозагорски минерални бани, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора.

Уставът е изменен в съответствие с Решение на Общото събрание на проведеното на 25.04.2024 г. редовно отчетно събрание на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция в с. Старосел, общ. Хисар, обл. Пловдив.

Настоящият Устав се състави в два еднообразни екземпляра – един за Пловдивския окръжен съд и един за архива на АСОЦИАЦИЯТА.