• Login
+359 87 983 9565
office@bapop.org

Пълноправно членство

Съгласно устава на организацията членовете на БАПОП могат да бъдат пълноправни (действащи) и асоциирани.


ПЪЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО


ПЪЛНОПРАВНИ (действащи) членове на асоциацията могат да бъдат всички български дееспособни физически и юридически лица – производители на оранжерийна продукция.

Вие искате да станете пълноправен член на БАПОП ?


Обща информация


Всеки пълноправен (действащ) член на БАПОП има право:
* Да участва в работата на Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА и да гласува предложенията за решения.
* Да избира и да бъде избиран в ръководството и контролните органи на АСОЦИАЦИЯТА.
* Да внася за разглеждане в ръководните и контролните органи на АСОЦИАЦИЯТА предложения по въпроси, засягащи
дейността му.
* Да участва в дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
* Да иска обяснение от ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА в случай на неизпълнение на приетите решения.
* Да напусне АСОЦИАЦИЯТА по всяко време като спазва определния за напускане ред.
* Да използва материалната база на АСОЦИАЦИЯТА.
* Да получи документ удостоверяващ членството му в АСОЦИАЦИЯТА.


Всеки член на БАПОП е длъжен:


* Да заплаща своевременно членския си внос, в размерите и срока определени от Общото събрание.
* Активно да участва в реализиране целите на АСОЦИАЦИЯТА.
* Да спазва настоящия устав и изпълнява решенията на ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА.
* Да предоставя информация за дейността си, необходима за изготвянето на документи, оценки и справки, даващи
информация за състоянието на бранша.
* Да обсъжда и взима решения по препоръките на УС на АСОЦИАЦИЯТА.
* Да спазва професионалната етика в отношенията с останалите членове на АСОЦИАЦИЯТА.
* Да не осъществява дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
* Да предоставя на УС или упълномощени от него лица необходимата информация за условията на производство и търговия на произвежданата от тях продукция, доколкото това не е свързано с нарушаване на фирмената им тайна.


Документи за регистрация:


Молба за членство /физически лица/
Регистрационна карта /физически лица/
или
Молба за членство /юридически лица
Регистрационна карта /юридически лица/
и
Декларация-съгласие във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС.

* Моля, изтеглете съотвентия на Вас комплект необходими документи;
* Разпечатайте и попълнете собственоръчно Молбата, Регистрационната карта и Декларацията-съгласие;
* Моля, изпратете тези документи възможно по-скоро и за по-сигурно с обратна разписка;
/или за Ваше удобство ги изпратете по факс/

БАПОП Ви благодари предварително и ще се погрижи за бързотo им обработване.


Име на файл:

  1. Молба за физически лица
  2. Молба за юридически лица
  3. Регистрационна карта – физически лица
  4. Регистрационна карта – юридически лица
  5. Декларация-съгласие