• Login
+359 87 983 9565
office@bapop.org

Асоциирано членство

Съгласно устава на организацията членовете на БАПОП могат да бъдат пълноправни (действащи) и асоциирани.


АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО


АСОЦИИРАНИ членове на БАПОП могат да бъдат физически и юридически лица, които са настоящи или потенциални партньори на бранша.

Вие искате да станете асоцииран член на БАПОП ?


Обща информация:


Асоциираните членове са със съвещателен глас в работата на Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА и имат следните права:
* Да получават информация свързана с АСОЦИАЦИЯТА и нейната дейност.
* Да участват във всички прояви организирани от АСОЦИАЦИЯТА.
* Да участват в изготвянето на експертни оценки по проблеми касаещи дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
* Безплатно да презентират продукцията или дейността си чрез печатни и рекламни материали.
* Да ползват отстъпка в размер на 50 % от определената такса за участие, за устна презентация на дейността или продукцията си по време на проявите организирани от АСОЦИАЦИЯТА.
* Всеки асоцииран член може по всяко време да прекрати своето участие с писмено заявление до УС.


Асоциираните членове имат следните задължения:


* Да заплащат своевременно членския си внос, в размера и срока определени от Общото събрание.
* Да спазват професионалната етика в отношенията с останалите членове на АСОЦИАЦИЯТА.
* Да не осъществяват дейност противоречаща на целите, интересите и дейността на АСОЦИАЦИЯТА.


Документи за регистрация:


1.  Молба до Председателя на БАПОП;
2.  Регистрационна карта;
3.  Съдебна регистрация на дружеството;
4.  Удостоверение за актуално състояние.
 

Име на файл:


  1. Молба до БАПОП
  2. Регистрационна карта
  3. Декларация-съгласие